Výsledky vybavenia petícií

Petícia 503 občanov obce Turie za:
1. zníženie obmedzenej rýchlosti v obci Turie na "zóna 40"
2. obmedzenie nákladnej automobilovej dopravy - podaná 06. 09. 2017
      Petícia bola postúpená na vybavenie príslušnému orgánu štátnej správy, t. j. Okresnému úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý zvolal stretnutie Okresného riaditeľstvo PZ v Žiline, Okresný dopravný inšpektorát, Žilinského samosprávneho kraja, odboru dopravy a ÚP, Správy ciest ŽSK, Obce Turie a Anny Pavlusovej. Prítomní sa dohodli na realizácii nasledovných opatrení na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste III/2084:
1. Obec Turie zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre určenie trvalého dopravného značenia - Zóna s dopravným obmedzením (rýchlosť 40 km/h).
2. Zástupcovia SC ŽSK, obce Turie a zhotoviteľov diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové prerokujú prejazd nákladných vozidiel cez obec a doručia zápis Okresnému úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
     Následne, po zaslaní projektovej dokumentácie obcou Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií určil trvalé dopravné značenie a podmienky a postup, ako má obec osadiť dopravné značenie.
     V marci 2018 obec Turie na vlastné náklady osadila dopravné značenie, čím bol prvý bod petície splnený. O kontrolu dodržiavania predpísanej rýchlosti sme opakovane žiadali Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát.
 
     Druhý bod petície sa ešte nedoriešil. O jeho vybavení budeme informovať.