2015 4-6

Názov

zmluvy

P. č.

zmluvy

Dodávateľ

odberateľ

IČO

Predmet fakturácie

Hodnota 

predmetu

v EUR

Dát.uzavretia

zverejnenia

skončenia

Súbor

na stiahnutie

 

 

Zmluva
 

11
2015

Obce

Porúbka

Podhorie

Višňové

Rosina

LS-Babk

Lietava

LLúčka

 

00649210

00321559

00648078

00647519

00321443

00321427

00648981

o zriade-

ní spo

ločného

obec-

ného 

úradu

Višňové

2 eurá

/obyv.
za rok 

09.03.15
01.04.15
 

201511 - Zo SOcU Visnove.pdf (404356)

Zmluva

17
2015
Žilinský
samosp
kraj
37808427 Poskyt.
dotácie
na FF
300
 
23.03.15
01.04.15
 
201517 - ZoD ZSK1.jpg (334342)201517 - ZoD ZSK2.jpg (544721)201517 - ZoD ZSK3.jpg (565500)201517 - ZoD ZSK4.jpg (391813)
Dohoda 20
2015
Nereus
s.r.o.
Žilina
36415138 Plavecký
výcvik
30/
10lekcií
/1dieťa
 
05.03.15
15.06.15
22.06.15
201520 - DoPV Nereus..pdf (393694)
Kúpna
zmluva
21
2015
JaroslavTrháč
Pittsburgská
2971/12,Žilina
  obec. pozemok
CKN26/3, 28, 29
1480 09.04.15
10.04.15
10.04.15
201521 - KZ Trhac Jaroslav.pdf (281013)
Zmluva 23
2015

Obce

Porúbka

Podhorie

Višňové

Rosina

LS-Babk

Lietava

LLúčka

00649210

00321559

00648078

00647519

00321443

00321427

00648981

Prenájom
nebyto-
vých 
priesto-
rov pre

spoloč.

obecný

úrad

3240 14.04.15
15.04.15
201523 - NZ - SOcU 1.PDF (612896)
201523 - NZ -SOcU 2.PDF (903575)
201523 - NZ -SOcU 3.PDF (1076900)
201523 - NZ -SOcU 4.PDF (787204)
201523 - NZ -SOcU 5.PDF (949705)
Zmluva 24
2015
Ing.arch.
Ľ.Koreňová
Žilina
37976621 Projekt.
dokumen.
12700 13.05.15
15.05.15
201524 - ZoPS - Korenova.pdf (178236)
Zmluva 26
2015
TTP consulting Pov.Bystr 47176253 Žiadosť
NFP
Rec.fond
999 19.06.15
24.06.15
 
201526 - ZoD -TTP con.pdf (148007)
Zmluva
o dielo
27
2015
Ján Mravec
Žilina
14228661 Zhotovenie
kamerového
systému
7986 18.06.15
26.06.15
30.06.15
201527 - Z kamery - Mravec.pdf (399727)
Kúpna
zmluva
28
2015
ŽP EKO QELET a.s.
Martin
36421120 Predaj
osob.vozidla
Š Felícia
46 25.06.15
29.06.15
201528 - KZ Felicia - ZPEKOQELET.jpg (446042)