2016 10-12

Názov

zmluvy

P. č.

zmluvy

Dodávateľ

odberateľ

IČO

Predmet fakturácie

Hodnota 

predmetu

v EUR

Dát.uzavretia

zverejnenia

skončenia

Súbor

na stiahnutie

Dodatok
Poistnej
zmluvy
59
2016
Allianz-Slovenská
pois.Brat.
00151700 Poistenieˇ
Škoda
Octávia
  08.09.16
03.10.16
201659_Allianz-PZ S-Octavia.pdf (502847)
Rámcová 
zmluva
60
2016
Primus
Lietav.Lúčka
31632548 Dodávka smetných 
nádob ZTO
Do
69927,60
04.10.16
04.10.16
03.02.18
201660 PrimusRZsmet.nadoby.pdf (797180)
Dodatok
k poistnej
zmluve
61
2016
Komunálna
poisťovňa
Bratislava
31595545 Poistenie
cintorín
  07.10.16
11.10.16
201661 Kom.poisťovňa-Dod.kPZ.pdf (179776)
 
Zmluva 62
2016
MP Profit PB,s.r.o
P.Bystrica
2120167126 Manažment
projektu A
kotolňa 
600 eur
+5%
opráv.nákl
17.10.16
18.1016
 
201662 Envirofond ZoMP-kotolna-MBProfit.pdf (242036)
Zmluva 63
2016
KREDUS
s.r.o.
Bytča
46174567 Nakladanie s komunál.
odpadom
  20.10.16
21.10.16
21.10.21
201663 Zmluva_skol.zber_Kredus.pdf (296466)
Darovacia
zmluva
64
2016
Nadácia
Spoločne
pre reg.Ža
37900706 Podpora a rozvoj
666,94 20.10.16
21.10.16
31.12.17
201664 DZ Nad.Sp.pre reg.pdf (377638)
Zmluva  65
2016
ZŠ Limbo
vá 30
Žilina
37810880 Poskytovanie
stravy MŠ
Rajo
  25.10.16
28.10.16
201665 ZSLimbZOPS-mlieko.pdf (224352)
Zmluva 66
2016
Primus
Lietavská
Lúčka
31632548 Uloženie kontajnerov 0 08.11.16
08.11.16
31.03.17
201666 Primus-Zo ulozeni.pdf (646030)
Zmluva 67
2016
MASLEN 36619370 Prenájom informačných
tabúľ,banerov
0 08.11.16
08.11.16
07.11.19
201667 Maslen-Zo najme tabul.pdf (211969)
Kúpna
zmluva
68
2016
RAJO a.s.
Studená 35
Bratislava
31329519 Dodávka mlieka MŠ
jedál.Limb.
  28.10.16
22.11.16
30.06.17
201668 RAJO-MS-mlieko.pdf (405803)
Zmluva 69
2016
SPP, a.s.
Mlyns.nivy 44/a, Brat.
35815256 Dodávka
plynu
  23.11.16
24.11.16
31.10.18
201669 SPP-plyn.pdf (171551)201669 SPP-plyn-dod.pdf (307871)
Zmluva
o dielo
70
2016
SCV s.r.o.
Višňové 653
47037091 Zhotovenie strechy
šatne FK
23 846,88 02.12.16
02.12.16
15.12.16
201670 Surovčík.stres.prace-satneFK.pdf (261156)
Poistná 
zmluva
71
2016
Komunálna
poisťovňa
Bratislava
31595545 Poistenie zodpovednosti
zamestnanca
129,00/
rok
30.11.16
06.12.16
201671Kom_poistPZ.pdf (884953)
Dodatok 2
k zmluve
72
2016
Ministerstvo
hospodárstva
Bratislava
00686832 NFP
na VO
  08.12.16
14.12.16
 
201672 MH Dodatok_2_NFP VO.pdf (87907)
Zmluva o bud.kúp. zmluve 73
2016
Národná diaľničná spoloč.Brat 35919001 Predaj obec.
parcely
CKN 2122/3
  19.12.16
20.12.16
201673 ZBKZ-NDS.pdf (370500)
Darovacia
zmluva
74
2016
ASKAM s.r.o.
Žilina
43874037 Dar - detské
ihrisko MŠ
  08.12.16
22.12.16
DZ.pdf (348758)
Dodatok k Dohode 75
2016
JD
Turie
  Ukončenie
dohody
o dotácii
  29.12.16
29.12.16
31.12.16
 
201675 JD Turie-dotacia.pdf (193903)