Dobrovoľný hasičský zbor Turie


Dobrovoľný hasičský zbor bol založený ešte v roku 1924. Z tohoto roku má DHZ ručnú striekačku za konským poťahom. Veliteľmi do roku 1947 boli postupne Ľudovít Kováč, Ján Lonc Brezovský, Martin Tvrdý a Albert Kováč. V roku 1931 bolo postavené hasičské skladište, dnešná požiarna zbrojnica.V roku 1947 získal DHZ zástavu, ktorá sa používa pri slávnostných príležitostiach a pohreboch členov DHZ. Od roku 1952 bol požiarny zbor premenovaný na Česko-slovenskú požiarnu ochranu, miestnu jednotku. Najväčším úspechom v súťažiach bolo v roku 1953 druhé miesto na celoštátnom kole Československej republiky v Olomouci, za čo dostala organizácia prvú motorovú striekačku PPS – 8 a o rok druhú. V roku 1958 bola požiarna zbrojnica prestavaná
a bola sprevádzkovaná siréna na ohlasovanie požiarov.
V sedemdesiatych rokoch sa pod vedením p. Václava Veselovského a Jozefa Turského začala hlavná pozornosť venovať práci s mládežou a kolektív pod jeho vedením dosahoval vynikajúce úspechy v rámci Slovenska. Zásluhou aj tejto činnosti sa DHZ omladil a pod vedením veliteľov Miroslava Chovana, Jozefa Turského, Ing. Zdena Chovana, Vladimíra Hríňa, Miloša Chovana, Marcela Kúdelku a Štefana Berešíka sa zintenzívnila jeho činnosť. Vykonávali sa pravidelné prehliadky vykurovacích telies v domácnostiach, čistenie rieky. Tradícia organizovania fašiangového spievodu dedinou s následnou zábavou v nepárnych rokoch pretrvala až dodnes.
Aj v súčasnosti sa venuje pozornosť príprave zásahového družstva, príprave mládeže na súťaže
pod vedením Dany Kianičkovej, účasťou piatich členov-rozhodcov na hasičských súťažiach, udržiavaniu hasičského auta a ostatnej techniky. Veľkej obľube sa tešia hasičské výlety.
Úspechom DHZ je ocenenie p. Maximiliána Tvrdého vyznamenaním Zaslúžilý člen DPO SR,
členstvo p. Dany Kianičkovej v Republikovej revíznej komisii DPO SR, pp. Štefan Berešík, Dana Kianičková, Jana Turská a František Turský ako rozhodcovia sú držiteľmi Medaily Smidta. Dobrovoľným bezpríspevkovým darcom krvi za DHZ, držiteľom Zlatého Jánskeho plakety je
p. Vladimír Hríň.
V rokoch 1924 – 1948 mal DHZ len 18 členov v roku 1958 mala jednotka už 64 členov z toho 15 žien. V súčasnosti má 60 členov a z toho 14 žien.

V nedeľu 25. 10. 2015 došlo k fyzickému odovzdaniu hasičského automobilu – malej cisternovej automobilovej striekačky pre obecný hasičský zbor, kategória N2, značka IVECO, obchodný názov CAS 15 a súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky, kategória O2, značka KOVOFLEX. Techniku na základe zmlúv zapožičiava Ministerstvo vnútra SR do bezplatného užívania ako dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu našej obci.               

Foto tu

Umiestnenie DHZ.pdf (752,8 kB)